OVER ONS


Tennisclub Smash, nu tennis- en padelclub Smash, is een VZW en werd opgericht in 1974. Onder andere door zijn rijke geschiedenis heeft de club een stabiele ledenbasis en een goede accommodatie. Het familiale karakter primeert en zowel de competitiespeler, de recreant als de beginner komen er aan bod.
De club beschikt over 7 tennisvelden in gravel waarvan 4 outdoor voorzien van kunstlicht en 3 permanent overdekte terreinen, voorheen 'behuisd' onder een ballon, die in 2019 vervangen werd door een nieuwe 'vaste' constructie.

Het gezellige clubhuis ligt centraal en beschikt over een groot zonneterras waar het tijdens de zomer leuk vertoeven is.

Onze club is ook houder van het label ‘Jeugdvriendelijke tennisclub’.

Tijdens het zomerseizoen (april t/m september) hanteren we voor tennis een systeem van vrije reservatie. Eens eigenaar van een abonnement kan je via het online reservatie systeem een terrein huren. Je mag zoveel spelen als je zelf wenst en met alle leden van de club of een gastspeler tegen een kleine vergoeding.

Wil je nog niet direct lid worden? Dan heb is er de mogelijkheid om een terrein te huren.

Tijdens de winter (oktober t/m maart) heb je de mogelijkheid een tennis-indoorterrein te reserveren op een vaste dag en uur. Daarnaast hebben we ook groepen die meerdere terreinen reserveren en waar je kan bij aansluiten. Via een old school reservatiesysteem kan je dan afspreken om te tennissen met alle andere groepsleden.


De club kon niet achterblijven en dus investeerde en realiseerde ze naar het najaar van 2020 de aanleg van 2 padelvelden
 in open lucht. Sinds de opening van deze was en is er nog steeds een overvloedig gebruik door de abonnementshouders, creditspelers en andere occasionele reserveerders. De abonnementen hiervoor lopen telkens voor een heel jaar.

Heb je nog nooit getennist of gepadelt en wil je graag starten? Of heb je wat opfrissing nodig? Geen probleem, TPC Smash heeft samen met de tennisschool Katzar Tennis Onderricht, die vanwege het aanbod in padel herdoopt werd in GO-TPA, het juiste lessenpakket voor jou.

GO-TPA, onder leiding van Michaël Katzarov, heeft een team van coaches die kinderen en volwassenen groepslessen en privélessen aanbieden op ieders maat en niveau. Daarnaast bieden ze S2T (start-to-tennis) en stages aan.

Bij TPC Smash kan je niet enkel terecht om te tennissen en/of te padellen!
Doorheen het jaar worden er verschillende evenementen georganiseerd: vb. ons clubfeest, quiz, pokeravond, de familiedag, ... Naast recreatieve tornooien organiseert de club ook nog enkele officiële tornooien zoals het jaarlijkse enkel- en dubbeltornooi.


CLUBREGLEMENT

CLUBREGELS

Goede afspraken, goede vrienden!

 

Als lid van TPC Smash, creditgebruiker of huurder verbindt men zich aan onderstaande regels.

        

 

1. CLUB / LID

 

Art. 1   FAIR-PLAY!   Op elk moment en in elke omstandigheid.

Art. 2   De club is een VZW en enkel toegankelijk voor: leden, houders van een abonnement, steunende- en ereleden, huurders, gastspelers, deelnemers tornooien hun supporters, IC spelers en hun supporters, lesgevers, lesnemers met eventuele ouders en ingeschreven deelnemers aan een door de club georganiseerd evenement.
Occasionele bezoekers moeten zich registreren in het gastenboek.

Art. 3   Van iedereen, zowel volwassenen als jeugd, wordt behoorlijk gedrag verwacht evenals respect voor het gehele patrimonium van de club. Aangebrachte schade wordt hersteld op kosten van de vernieler.

Art. 4   Volgend op de wetgeving dd. 1/01/2007 geldt een rookverbod in alle lokalen van de club en op de terreinen met uitzondering van het terras en andere open ruimtes.

Art. 5   De kleedkamers zijn enkel bestemd voor de spelers en te betreden zonder tennisschoenen. Deze moeten na gebruik altijd net en proper achtergelaten worden. Het reinigen en/of spoelen van schoenen is verboden.

Art. 6   Het betreden en gebruik van de sportterreinen is enkel toegelaten aan: spelers in het bezit van het bijpassend abonnement (tennis of padel), huurders, gastspelers, lesgevers, lesnemers, stagedeelnemers, tornooideelnemers en personen gemachtigd door het bestuur.
De barhouder van dienst en/of een bestuurslid zijn gemachtigd om aan de speler(s) een identiteitsbewijs te vragen o.a. ID, studentenkaart, …

Art. 7   Verzekering: alle spelende aangesloten leden zijn verzekerd via Tennis en Padel Vlaanderen.
Ingeval van sportongeval met lichamelijk letsel dient men zo vlug mogelijk bij ons secretariaat de nodige documenten te vragen.
In het clubhuis bevindt zich een EHBO-koffer en een Automatische Externe Defibrillator (AED)-toestel.

Art. 8   Privacy: De club stelt alles in het werk om Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR) na te leven.
De ledenlijst is niet ter beschikking van derden. Alle leden respecteren op hun beurt de geldende privacy regels.

Art. 9   Ongewenst grensoverschrijdend gedrag: Het is iedereen verboden om enige handeling te stellen van seksueel, fysiek en ander grensoverschrijdend gedrag t.o.v. anderen, zoals onder meer pesterijen, diefstal, vandalisme, geweld, gebruik drugs, beledigingen, racisme, discriminatie, bedreigingen, intimidatie, mishandeling, chantage en ongewenst seksueel gedrag of misbruik. 

Art. 10 Alle vragen en klachten dienen gericht worden aan het bestuur p/a info@smashlonderzeel.be of aan een bestuurslid.

Art. 11 Elk jaar houdt de VZW zijn algemene vergadering. Om deze bij te wonen en deel te nemen aan een eventuele stemming moet men zich registreren als ‘lid van de VZW’.

Art. 12 Alle kandidaturen voor een bestuursfunctie moeten schriftelijk gericht worden aan de voorzitter p/a voorzitter@smashlonderzeel.be

                  

 

2. VERBRUIKSZAAL/BAR

 

Art. 1   De verbruikszaal is geopend

                        maandag tot vrijdag                            vanaf 15u tot uiterlijk 00u00* (bij stages vanaf 10:00)

                        zaterdag                                                  vanaf 10u of bij lessen/events vanaf 08u45 – tot uiterlijk 00u00*  

                        zondag                                                     vanaf 9u tot uiterlijk 00u00*

                        *Behoudens door het bestuur goedgekeurde uitzonderingen of bij goedkeuring van de barhouder van dienst.
Om de nachtrust van de buren te respecteren mag het terras tot uiterlijk 23u gebruikt worden. 

Art. 2   De verbruikszaal is toegankelijk voor > zie 1 Art.2 - geen toegang bij afwezigheid barhouder.

Art. 3   De zones bar en keuken zijn bestemd voor meerderjarige barhouders en keukenpersoneel.   

Art. 4   Bestellingen worden bij de barhouder aan de toog gevraagd - het klaarzetten van een bestelling gebeurt door
           de barhouder(s) van dienst -bestellingen worden aan de toog afgehaald.

Art. 5   Bij het verlaten moet je je tafel afruimen en alle glazen, tassen, borden bij de spoelbak plaatsen.
Lege verpakkingen en ander afval in de daarvoor bestemde afvalbakken deponeren.

Art. 6   Alle consumpties worden vóór het verlaten contant betaald door middel van cash of Payconiq.

3. TERREINRESERVERING

 

Art. 1   FAIR-PLAY!!! ... ook bij het reserveren.

Art. 2   Reservering gebeurt uitsluitend elektronisch via het Tennis Vlaanderen online systeem.

Art. 3   Onder geen enkele voorwaarde mag er gebruik gemaakt worden van een terrein zonder geldige reservering.

Art. 4   Bijplaatsen is een elementair recht op onze club.

Art. 5   Het verwijderen van een speler in het reservatiesysteem is verboden, behalve op verzoek van of door de speler zelf. 

Art. 6   Spelen onder een ander naam is verboden.

Art. 7   Indien verhinderd en een speler zijn reservering niet kan nakomen, moet hij/zij deze tijdig verwijderen uit het
           systeem.

Art. 8   Elke clubactiviteit (vb.: tornooi, interclub, e. d.) heeft voorrang op de persoonlijke reserveringen, waarbij bestaande reservaties verwijderd mogen worden door de leiding of het bestuur.

Art. 9   Alle jeugdcategorieën tot en met 17 jaar kunnen reserveren op alle beschikbare terreinen en uren, behoudens herroeping wegens capaciteitsgebrek van het aantal terreinen en/of uren. Beperkende maatregelen kunnen enkel door het bestuur opgelegd worden.

 

4. TENNIS

 

Art. 1   Modaliteiten voor reservering worden meegedeeld bij aanvang seizoen en zijn onderhevig aan aanpassingen.

Art. 2   Bij droog weer is het verplicht het terrein te sproeien vóór het spelen.
Art. 3   Gebruik binnenterreinen tijdens het zomerseizoen toegestaan indien buitenterreinen
           onbespeelbaar of allemaal bezet zijn   

Art. 4   Bij plotse regenval mogen de  indoor-terreinen  5, 6 & 7 indien beschikbaar als volgt gebruikt worden:

- op  oneven dagen: spelers van een oneven outdoor-terreinnummer hebben voorrang en mogen het speelsessie afwerken op indoor-terrein.

- op even dagen: spelers van even een outdoor-terreinnummer hebben voorrang en mogen speelsessie afwerken op indoor-terrein.

-in beide hier bovenvermelde gevallen, hebben de spelers van dubbel outdoor-terrein(en) voorrang op spelers van enkel-outdoor-terrein(en).

Art. 5   Het zomerseizoen (vanaf laatste zaterdag maart) en winterseizoen (vanaf laatste zaterdag september) duren
elk 26 weken, behoudens door het bestuur goedgekeurde wijzigingen.

Art. 6   Spelen toegelaten tot maximaal 23u00, met uitzondering van een door het bestuur goedgekeurde verlenging.     

 

5. PADEL

 

Art. 1   Modaliteiten voor reservering worden meegedeeld bij aanvang seizoen en zijn onderhevig aan aanpassingen.

Art. 2   Spelen toegelaten tot maximaal 22u30, met uitzondering van een door het bestuur goedgekeurde verlenging.

 

6. TERREINVERHUUR

 

Art. 1   In functie van het ledenaantal per sport bepaalt het bestuur het maximaal aantal ter verhuur gestelde terreinen, evenals de tijdslots per dag.

Art. 2   Het huren van een terrein kan enkel door middel van het door Tennis Vlaanderen ter gebruik gesteld online systeem, en indien noodzakelijk door een bestuurslid.  

 

7. TERREINREGLEMENT

 

Art. 1   De terreinen zijn enkel toegankelijk voor spelers in gepaste kledij en met het juiste schoeisel voor de betreffende ondergrond.

Art. 2   Enkel het bestuur en de bevoegde terreinverzorgers bepalen de bespeelbaarheid van de terreinen.

Art. 3   Men stopt tijdig zodat er vóór het einde van de speelsessie tijd is om het gebruikte tennisterrein te vegen of het padelterrein eventueel te borstelen.

Art. 4   Elke schade aan het terrein of materiaal, waaraan niet meteen kan verholpen worden, dient onmiddellijk gemeld te worden aan de barhouder of p/a info@smashlonderzeel.be.

Art. 5   Elke vorm van afval moet verwijderd worden en meegenomen of gesorteerd worden en gedeponeerd in de voorziene afvalbak.

8. PARKING

 

Art. 1   Het gebruik van de parking is voorbehouden voor leden en bezoekers.

Art. 2   Niet gemotoriseerde tweewielers mogen enkel staan op de daarvoor voorbehouden plaatsen.

Art. 3   TPC Smash wijst elke verantwoordelijkheid af m.b.t. schade, diefstal van en voor elk type van voertuig.

 

9. INBREUKEN

 

Art. 1   Het bestuur heeft het recht elke vorm van inbreuk te sanctioneren na het horen van de betrokken partij(en).

Art. 2   Het bestuur heeft het recht om bij herhaling van een inbreuk of een zware inbreuk de betrokken persoon het lidmaatschap te ontnemen, een abonnement stop te zetten, huur stop te zetten of toegang te ontzeggen.

Art. 3   Bij uitvoering van 9 Art.2 zal geen enkele vorm van terugbetaling noch compensatie mogelijk zijn.  

 

Bovenstaande regels zijn onderhevig aan mogelijke wijzigingen en/of toevoegingen door het bestuur.


BESTUURSORGAAN

 

 • Leo De Roy

         voorzitter@smashlonderzeel.be • David Sanderville

         vragen@smashlonderzeel.be


 • Didier Claassens

        


ANDERE

CONTACTEN


BOEKHOUDING

         boekhouding@smashlonderzeel.be


SPORTCOMITÉ

         sportcomitee@smashlonderzeel.be

JEUGDBESTUUR


 • TBA


Als jeugdbestuur willen wij op TPC Smash een aangenamere leefomgeving creëren voor de jeugd, waardoor zij zich meer thuis zouden voelen op de club. Activiteiten organiseren voor zowel de jongsten onder ons, alsook voor de iets oudere jeugd. Op deze manier willen we er voor zorgen dat de jeugd niet alleen naar de les komt, maar ook daarbuiten meer tot de club betrokken wordt (leuke plaats om eens af te spreken, eens iets komen drinken). Ook zouden wij graag als jeugdbestuur hen de mogelijkheid bieden om elkaar beter te leren kennen en zo hun vriendennetwerk uit te breiden.

Heb je een tof idee, interessante vraag , onweerstaanbaar voorstel of andere toffe reacties. Email dan naar..........

VRIJWILLIGE MEDEWERKERS


 • Cathérine Sterckens: Barverantwoordelijke

         catherine_sterkens@hotmail.com

         0478 26 64 65 (enkel na kantooruren)


 • VERZEKERING
 • AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL
 • TERUGBETALING LIDGELD
 • ATTEST MUTUALITEIT

BIJKOMENDE VERZEKERING


Alle leden van TPC SMASH LONDERZEEL zijn dankzij Tennis en Padel Vlaanderen verzekerd bij de partner en sponsor Ethias. Deze unieke verzekeringspolis is uiteraard helemaal afgestemd op de specifieke noden van tennisspelers. En recent werd de sportverzekering nog versterkt.

Verschillende waarborgen zijn opgetrokken tot het hoogste niveau in Vlaanderen en nog werden enkele interessante nieuwe dekkingen toegevoegd. Het resultaat van een mooi dubbelspel van Tennis en Padel Vlaanderen en Ethias.  

Zo zorgen wij dat alle leden van TPC SMASH LONDERZEEL zorgeloos van hun sportmomenten kunnen genieten! 

Wat is er nieuw binnen de verzekeringspolis van Tennis en Padel Vlaanderen?


- Een echte primeur binnen de sportverzekeringswereld: terugbetaling van een gedeelte
  van het lidgeld (€70) bij langdurige gedwongen tennisongeschiktheid.
  (Voorwaarden: ongeval voor 1 juli en minimum 3 maanden ongeschiktheid.)
- Wie naast het tennisveld aan de conditie werkt en gaat joggen, wandelen, zwemmen of
  fitnessen buiten clubverband, is met de polis van Tennis en Padel Vlaanderen nu ook tijdens die
  activiteiten gedekt voor lichamelijke ongevallen. 
- Ook nieuw is de dekking voor brilschade tot €500 (mits deze schade gepaard gaat met
  een lichamelijk letsel).
- De kosten voor kiné met ziekenhuisopname zijn vanaf nu gedekt tot 100% van het RIZIV-
  tarief. Bij kinesitherapie zonder ziekenhuisopname betaalt de verzekering tot €250
  terug. 
- De terugbetaling van niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen medische kosten bij
  lichamelijke ongevallen werd opgetrokken tot €875 en uitgebreid naar alle kosten
  (in plaats van enkel gips- en apotheekkosten).
- Voor tandprotheses krijg je dankzij de nieuwe polis van Tennis en Padel Vlaanderen nu tot €2000
  per ongeval of €500 per tand terug.


Deze verstrekte verzekering geldt voor alle leden van Tennis en Padel Vlaanderen sinds 1 januari 2017. De eerdere waarborgen uit de polis blijven uiteraard van kracht.


WAT BIJ EEN ONGEVAL?


Bij een ongeval op het veld ben je als spelend lid van TPC Smash  verzekerd. De aangifte gebeurt enkel nog digitaal door een verantwoordelijke van de club. Om deze zo volledig als mogelijk te kunnen indienen hebben we volgende gegevens zeker nodig:

 • Datum en uur van het voorval

 • Naam, voornaam en lidnummer Tennis Vlaanderen van de verzekerde

 • Naam, voornaam en lidnummer Tennis Vlaanderen van een getuige ( medespeler - tegenspeler)

 • Beschrijving van het ongeval (oorzaken - omstandigheden - gevolgen) 

 • Werd er al een medisch attest ingevuld (indien ja, gelieve in te scannen en te mailen)

 • Is het slachtoffer arbeidsongeschikt

Mail alle gegevens naar secretaris@smashlonderzeel.be


TERUGBETALING LIDGELD?


Voor het bekomen van een  gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld naar aanleiding van een verzekerd lichamelijk ongeval met een gedwongen tennisongeschiktheid van minstens drie maanden tot gevolg, dient het slachtoffer het volgende voor te leggen aan Ethias:
- een verklaring van de behandelende geneesheer waarin de periode van tennisongeschiktheid van het slachtoffer vermeld staat.               
- een bewijs van lidmaatschap bij de tennisclub met vermelding van  de datum van betaling van het lidgeld.                               
- een bewijs van lidmaatschap bij Tennis Vlaanderen met vermelding van de datum van registratie van lidmaatschap.          
OPGELET: ER MOET VOORAFGAAND EEN AANGIFTE GEBEURD ZIJN.
Het slachtoffer mag dit mailen naar schade.schoolensport@ethias.be met vermelding van het dossiernummer van het verzekerde lichamelijke ongeval.


ATTEST MUTUALITEIT


Je kan zelf het attest geschikt voor elke mutualiteit ophalen en hier kan je lezen hoe je dat doet.


Heb je toch een ziekenfonds-attest om te laten ondertekenen door de club. Vul dit dan zelf zoveel als mogelijk in, en geef het daarna af aan de barhouder van dienst in ons clubhuis. Wanneer het document vervolledigd is zal het ter afhaling liggen aan de bar. Vraag er naar.

Enkele van deze attesten kan je hieronder downloaden.

Vragen over geweld,

misbruik of mishandeling?

Bel 1712!

We zijn het als sportclub aan onze status verplicht dat we alles doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. We zijn dat aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt, en aan de ouders, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen.


De hulplijn 'misbruik, geweld en kindermishandeling' is een initiatief van de Vlaamse overheid. Iedereen die met geweld of misbruik te maken krijgt, in welke vorm en op welke leeftijd ook, kan er in alle discretie terecht.


Via het telefoonnummer 1712 zet een professionele hulpverlener je onmiddellijk op het juiste spoor. Hij wijst je de weg naar de persoon of dienst die jou het best kan helpen, bij jou in de buurt. Zo hoef je je niet af te vragen wie je moet aanspreken voor welke vraag of bij welke dienst je terechtkan.

De hulplijn is geen alarmlijn, kliklijn of protestlijn, maar een aanspreekpunt voor elke burger die een vraag heeft over geweld, misbruik of mishandeling. Heb je dringende hulp nodig, dan bel je het best naar de politie (101) of naar het internationale noodnummer 112. De hulplijn integreert wel de bestaande meldpunten, aanspreekpunten en onthaalwerkingen van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de centra algemeen welzijnswerk.


De hulplijn 'misbruik, geweld en kindermishandeling' is bereikbaar op het telefoonnummer 1712, en dat op werkdagen van 9 tot 17u. Buiten de openingsuren kan je steeds contact opnemen met Teleonthaal op het gratis nummer 106.


1712 werkt in alle discretie. De medewerkers zijn gebonden aan beroepsgeheim, en wie belt, hoeft zijn naam niet te zeggen. De (gratis) gesprekken met 1712 verschijnen bovendien niet op de gesprekslijst van je factuur.


Meer informatie? Neem een kijkje op www.1712.be, of bel 1712.

Hou je het in eerste instantie liever nog discreter, dan is er ook op onze club een luisterend oor dat je eventueel in vertrouwen kan nemen en je kan bijstaan in het nemen van mogelijke stappen. Hiervoor stuur je een bericht naar secretaris@smashlonderzeel.be of neem je telefonisch contact op 0496 557 111.

Nog meer informatie vind je op deze link.

PRIVACYVERKLARING

In deze privacyverklaring willen we alle bij TPC Smash Londerzeel VZW aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten, klanten en personen die belangstelling tonen in onze clubwerking informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TPC Smash Londerzeel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

Dit brengt met zich mee dat:

 • wij in ieder geval uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • wij om uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen voor elke verwerking die niet gedekt is door een wettelijke verplichting, contractuele grond of gerechtvaardigd belang i.f.v. het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

 • wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als TC Smash Londerzeel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

TPC Smash (t.a.v. het bestuur)

Holle Eikstraat 2 – 1840 Londerzeel

info@smashlonderzeel.be – 052 30 16 54


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door TPC Smash Londerzeel verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Het voeren van een ledenadministratie en dienstverlening aan de leden (contractuele grond);

 • Het verzekeren voor Lichamelijke Ongevallen en Burgerlijke Aansprakelijkheid (wettelijke verplichting);

 • Het informeren over onze clubwerking en uitnodigen voor clubactiviteiten (contractuele grond en gerechtvaardigd belang);

 • Het organiseren van de sportieve opleiding en voorbereiding (contractuele grond);

 • Het kunnen deelnemen aan officiële competities, opleidingen en andere activiteiten van de koepelfederatie Tennis en Padel Vlaanderen VZW (contractuele grond);

 • Het registreren van uw competitieresultaten en berekenen van uw klassement en/of ranking (via Tennis en Padel Vlaanderen) (gerechtvaardigd belang);

 • Het detecteren en opvolgen van talenten (gerechtvaardigd belang);

 • Het uitvoeren van marktonderzoek en statistieken i.f.v. ons toekomstig clubbeleid (gerechtvaardigd belang);

 • Het bekomen van subsidiëring door de lokale en Vlaamse overheid (wettelijke verplichting).


Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, geslacht, geboortedatum en nationaliteit (wettelijke verplichting);

 • Telefoonnummer, e-mail, rijksregisternummer, foto, video en URL (mits toestemming);

 • Tennisgegevens: competitie- en/of testresultaten, klassement en rankings, tennishandicap R of VE, inschrijvingen, clubaansluitingen en transfers (gerechtvaardigd belang);

 • Sportongevallen (wettelijke verplichting);

 • Financiële gegevens, o.a. betalingen, rekeningnummers, … (gerechtvaardigd belang);

 • Bij officiële trainers en officials: sportspecifieke diploma’s en prestaties en VOTAS-ID (wettelijke verplichting).


Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.

Wij verwerken enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt via o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website of de website van Tennis Vlaanderen, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, … 

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bij discussie zullen redelijke inspanningen worden geleverd om deze toestemming te verifiëren.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

TC Smash Londerzeel houdt zich het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.


Verstrekking aan derden:

Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:

 • leden- en competitie-administratie (Tennis en Padel Vlaanderen);

 • tennislessen & -stages (tennisschool en/of individuele trainers en Tennis Vlaanderen);

 • terreinreservaties (uitbater cafetaria en Tennis Vlaanderen);

 • sportongevallenverzekering (verzekeraar);

 • internetomgeving (webhosting);

 • nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform);

 • bestellingen en betalingen (bestelplatform).


Verder geven wij de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijvb. Tennis Vlaanderen, Sport Vlaanderen, de lokale overheid, politie, gerecht, …) of in functie van een samenwerking binnen de beschreven doeleinden van de vereniging. Indien wij persoonsgegevens wensen te delen met derden buiten de beschreven doeleinden van de vereniging zullen wij u hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of de GDPR-compliancy van de betreffende instantie niet hebben gecheckt. In deze verwerkersovereenkomsten worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Teneinde het spelen van tennis en padel onder elkaar te kunnen faciliteren, worden naam, telefoon en emailadres van alle clubleden ter beschikking gesteld aan de andere clubleden via de website van de club op een besloten webpagina (via paswoord). Op eenvoudig verzoek kunt u zich laten verwijderen uit deze lijst (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).

Teneinde de tennissport in het algemeen en de competities in het bijzonder te kunnen vormgeven, worden de sportieve gegevens van uw lidmaatschap (o.a. competitieresultaten, klassement, …) inclusief naam en geboortedatum (om voldoende onderscheidend te kunnen zijn), en de noodzakelijke contactgegevens, via een besloten database van Tennis en Padel Vlaanderen ter beschikking gesteld aan een beperkte groep gemandateerden (via paswoord) en ten behoeve van de tennisgemeenschap (ouders, grootouders, vakpers, …) op de website van Tennis en Padel Vlaanderen (dit laatste weliswaar zonder contactgegevens).

Van de officiële trainers, officials, interclubverantwoordelijken en -kapiteins en de bestuurders van de club worden eveneens de specifieke functies en de contactgegevens in de besloten database en webomgeving van Tennis Vlaanderen ter beschikking gesteld.


Beveiliging van de gegevens:

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

 • Gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 • Encryptie van de persoonsgegevens, Firewall en Patchbeheer;

 • Back-ups om de persoonsgegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

 • Alle personen die namens TPC Smash Londerzeel van uw gegevens kennis kunnen nemen, alsook Tennis Vlaanderen en haar gemandateerden zijn gehouden de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven;

 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.


Bewaartermijn:

TPC Smash bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar inactiviteit bij de club.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, kopie en correctie van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.  U kan dit regelen via uw persoonlijke webpagina (spelersdashboard) op de website www.tennisvlaanderen.be (uw lidnummer en paswoord worden u via een email van Tennis en Padel  Vlaanderen toegezonden of kunnen opnieuw opgevraagd worden via info@tennisvlaanderen.be).

Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder opgave van reden. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór de intrekking. Let wel: uw email en telefoon zijn nodig voor het inschrijven voor competities.

U heeft het recht op beperking van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van uw vraag zal door ons getoetst worden aan onderhavige privacyverklaring en aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.


Klachten:

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel

Commission@privacycommission.be

Wijziging privacy statement

TPC Smash Londerzeel kan zijn privacyverklaring wijzigen.  Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.